Focus maakt sterk

Een goede strategie geeft focus: Waar zijn wij van? Wat willen we bereiken? Waar zetten we dus onze schaarse mensen en middelen op in? Een strategische focus geeft richting aan, zonder te knellen als de omstandigheden veranderen. Die focus versnelt beslissingsprocessen, sturing en zelfsturing. Een heldere focus maakt uw zorgorganisatie herkenbaar voor de buitenwereld, maakt de positionering duidelijk en samenwerking of het bewust afzien daarvan gemakkelijker.

Bezieling en betrokkenheid verrijken

Zonder implementatie blijft strategie een papieren tijger. Een krachtvolle strategie borgt de implementatie door de eigen professionals, de klanten en de ketenpartners te betrekken bij de strategische dialoog. Hun bezieling en ideeën verrijken de strategie. Hun betrokkenheid levert commitment, energie en daadkracht. Maar voorkom Poolse landdagen, verlammend brede analyses of eindeloos gedoe over belangen. Een kwestie van slim, doelgericht en efficiënt aanpakken, gebruiken wat voor het oprapen ligt, mensen ruimte geven en medeverantwoordelijk maken.

Concrete lijnen maken doelgericht

Een krachtvolle strategie is doelgericht want vertaald in een beperkt aantal (focus!!!) concrete lijnen en projecten. Strategische doelstellingen zijn SMART gemaakt in implementeerbare beleidslijnen. Daar hoort meten en evalueren bij. Doorlopende zaken, nieuwe projecten en ontwikkeltrajecten dienen samenhang te hebben, moeten elkaar versterken. Eventuele veranderingen en de effecten daarvan op de medewerkers en de omgeving moeten helder zijn. Een krachtvolle strategie mobiliseert ruime aandacht voor die veranderopgave.

Programmamanagement levert hefboom en flexibiliteit

De uitwerking en invulling van een krachtvolle strategie gebeurt in de dagelijkse praktijk. Het zijn vooral de operationele professionals die daarvoor de ruimte moeten krijgen. De stafafdelingen moeten hen daarbij ondersteunen (niet voorschrijven). Een strategisch programmamanager kan smeerolie en hefboom zijn in deze processen. Samenhang en evenwicht zijn namelijk cruciaal bij de realisatie. Krachtvol programmamanagement levert de extra deskundigheid en de capaciteit die daarvoor nodig zijn. Zo wordt het mogelijk om tijdig aan te passen en bij te sturen op basis van voortschrijdend inzicht en onvoorziene ontwikkelingen. Want meer dan ooit moeten zorgorganisaties flexibel zijn, ook wat betreft hun strategie.

Hoe ik u kan helpen

Ik kan uw organisatie (doorloop)tijd besparen en aan een krachtvolle strategie helpen. Door het begeleiden van een inspirerende, brede strategische dialoog, het richten en/of uitvoeren van de interne en externe analyses, het vertalen van de strategische ambities en intenties in samenhangende, doelgerichte lijnen en projecten, het invullen van de rol van strategisch programmamanager.

schema strategie 05