Strategie ontwikkelen is 1
Als het goed is, heeft een zorgorganisatie een strategie, beschreven in een meerjarenbeleidsplan. Als het helemaal goed is, wordt dat plan eens in de 2-3 jaar geactualiseerd. Bij voorkeur onder deskundige, externe begeleiding natuurlijk ;-). Daarbij herijken je de missie van de organisatie, scherpen je de visie op de markt aan, vindt er een SWOT analyse plaats, worden er keuzes gemaakt en strategische doelstellingen geformuleerd. Vervolgens moeten de speerpunten van beleid bepaald worden. Wat gaan we doen om de strategische ambities te realiseren? Welke van de huidige beleidslijnen trekken we door, welke nieuwe lijnen zijn nodig?  Er komt een mooi vormgegeven document en (nogmaals) een dialoogronde met de Raad van Toezicht, de OR, de cliëntenraad en uiteraard met de medewerkers die het allemaal moeten gaan doen. Maar dan …

Implementeren is 2
Om een meerjarenbeleidsplan uit te kunnen voeren (en de strategische doelstellingen te realiseren), moet het vertaald worden in brokken werk die op een tijdpad zijn geplaatst, waaraan mensen en middelen zijn toegewezen en waarvan de voortgang gevolgd kan worden. Regelmatig blijkt het moeilijk om de toch wat abstracte beleidslijnen om te zetten in concrete inspanningen, te prioriteren en een flexibele streefplanning te maken. Immers, na de strategiedagen op de spreekwoordelijke hei stapt iedereen weer in de dagelijkse hectiek die alle aandacht opeist. Is dit een fact of life waardoor een meerjarenbeleidsplan eerder een symbolische, rituele functie heeft dan dat het een instrument is voor implementatie? Dat hoeft niet. Programmamanagement blijkt een effectieve hefboom. Het zorgt er voor dat het meerjarenbeleidsplan niet in de la verdwijnt, maar geïmplementeerd wordt en resultaten oplevert.

Programmamanagement maakt 3
Een meerjarenbeleidsplan is te beschouwen als een set beleidslijnen (zowel projecten als ontwikkelopgaven). Deze moeten in samenhang en evenwicht worden uitgevoerd. Daarbij gaat het vaak om complexe veranderingen die ingrijpende effecten op de organisatie en haar omgeving moeten bewerkstelligen. Het loont de moeite om die verzameling als een programma te laten aansturen en faciliteren. Programmamanagement helpt om nog abstracte ambities en voornemens om te zetten in concrete doelstellingen (zo SMART mogelijk). Maakt helder welke inspanningen en middelen nodig zijn. Helpt om deze te prioriteren en in samenhang uit te voeren. Zorgt er voor dat de beoogde resultaten landen in de organisatie en geborgd worden. Dat alles met grote betrokkenheid van degenen die het moeten doen, maar met een scherp oog voor hun werkbelasting. En, niet onbelangrijk, programmamanagement maakt aanpassen en bijsturen op basis van voortschrijdend inzicht en onvoorziene ontwikkelingen in de externe omgeving mogelijk.

Meer weten over programmamanagement als hefboom bij de implementatie van een meerjarenbeleidsplan? Neem gerust contact op.